Pořadatel akce
Pořadatel akce
Agentura LEV
Za podpory
Záštitu převzali
Partneři akce
Živý přenos
 

Účastník závodu musí dodržovat standardní pravidla fair-play.

Závod je otevřený zdravotně způsobilým závodníkům starším 15 let, rozhodující je věk závodníka v den závodu.

Účastníci ve věku do 18 let musí mít písemný souhlas s účastí v závodě od svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního čísla.

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.

Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným nepřehlédnutelným způsobem: 

Běžec na hrudi

Cyklista na kole vpředu a na těle vzadu.

Vodák a plavec na paži 

Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.

Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.

Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Účastník bere na vědomí, že se část trasy závodu vede přes pozemní komunikaci a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu.