Pořadatel akce
Za podpory
Záštitu převzal
Partneři akce

Vyjádření k článku "O TÝDNU SPORTU" otištěném v Českotřebovských novinách (Čtn) 03/2019 pod příspěvkem pana Jaroslava Lainze (piráti), člena redakční rady. Za zmínku stojí i článek pánů Ducháčka a Rudy o financování akce Týden sportu.

Bohužel tato reakce se nedostala do dalšího čísla, i když bylo asi vhodné, ne li "novinářskou" slušnosti, aby mohla přijít reakce v protičlánku v tom samém čísle a dát prostor a možnost okamžitě reagovat na neúplné či dokonce nepravdivé, zavádějící informace. Po vyvolané schůzce, která se konala na městském úřadě za přítomnosti tajemnice M.Ú., mé osoby a p. Sychrové, která má tento měsíčník na starosti (další pozvaný, pan Lainz, se z pracovních důvodů nedostavil) mě byl navrhnut prostor reagovat v dalším čísle, tzn. do dalšího vydání, tedy dubnového ČT novin. Bohužel vytisknutí článku v novinách zabránil ten fakt, že byl článek poslán pozdě a reakce byla nad 2.500 povolených znaků což je proti zásadám k možnosti vytištění.

Pokud máte adekvátně reagovat, není jednoduché přepočítávat, kolik znaků jste již napsali, protože vysvětlení, které je podáno v reakci, by se těžko zkracovalo a myšlenky by nebyli celistvé a vytrhávali by se z kontextu. A to jsem nechtěl. No nic, je jen škoda, že všichni jsou členové redakční rady měsíčníku, které financuje město, a proto jsem přesvědčen, že mohou bez problémů nahlédnout a přesvědčit se o všech skutečnostech přímo u zdroje.

Jedno vím bezpečně. Akce se bude pořádat pouze tehdy, pokud budou mít lidé ve městě zájem a především, pokud radnice bude ochotna finančně pomoct tuto akci financovat. A to mohu říct s plnou odpovědností: finanční prostředky z města, o které žádám jako každý jiný subjekt či občan, se buď schválí nebo ne. Pokud by finanční prostředky schváleny nebyly, nebyla by akce "Týden sportu" v tomto rozsahu životaschopná. Pak už je jenom na nás, kteří to pořádáme, kolik času (řádově stovky hodin) tomu chceme věnovat z vlastního volna.

Rádi bychom přivedli na pravou míru informace, které autor článku (Mgr. Jaroslav Lainz - Česká pirátská strana) zmiňuje.

"V našem městě se řadu let koná Týden sportu. Má svou tradici a přinejmenším pro část občanů se jedná o oblíbenou akci." - Musíme omluvit autora, jakož to před nedávnem (cca 2roky) přistěhovalého občana
našeho města, že neví, že v případě Týdne sportu se "řada let" rovná 21. Tím pádem ano, akce má již tradici. Oblíbenost akce se dá měřit jen a jen spokojeností a návštěvností občanů. Ať už na jednotlivých sportovištích, tak i při zábavné části na Starém náměstí.

"Akci organizuje soukromý podnikatel a většina výdajů je hrazena formou dotace z rozpočtu města." – Hlavní organizátor Týdne sportu, pan Lubomír Vašina, se necítí podnikatelem. Je sportovec tělem i duší, je státním trenérem, vede reprezentační družstvo ČR, družstva SCM a SpS a v rámci časových možností třebovské volejbalisty, angažuje se v několika veřejných funkcích. Jako takový je fyzickou osobou. Týden sportu je akce jako každá jiná a její uspořádání stojí peníze. Zatím se podařilo uspořádat každý ročník díky finanční podpoře sponzorů, mezi které patří samozřejmě i Město Česká Třebová.

"Nadpoloviční většinu výdajů z dotace tvoří náklady na hudebníky (viz tabulka). Na výběr vystupujících nemá město žádný vliv." - Hudební vystoupení tvoří nákladově největší položku Týdne sportu. Opravdu se pohybujeme kolem poloviny celého rozpočtu akce. Hlavním pořadatelem je Lubomír Vašina. Odpovědnou osobou je Lubomír Vašina. Autorem scénáře je Lubomír Vašina. Pokud jsou náměty na hudební vystoupení v souladu s
koncepcí Týdne sportu a jsou ekonomicky dosažitelné, mile rád je autor projektu zařadí. Vedení města Česká Třebová je informováno nejen o zábavné části Týdne sportu, nicméně si je vědomo přímých či nepřímých kontaktů na konkrétní hudební uskupení a tím i vyjednání lepších než standartních odměn za jejich vystoupení, které by například Kulturní centrum ze své pozice nebylo schopno vyjednat.

"Na sportovní akce nejde z dotace prakticky nic. Možná proto, že náklady akcí hradí jednotlivé organizace (MŠ, ZŠ, sportovní oddíly...), nebo je hradí sponzoři."  - My na Týdnu sportu nemáme hromádku jedna a hromádku
dvě. My jsme šťastni za každou pomoc. Velkou od Města, menší od sponzorů a partnerů... Jak s oblibou říkáme: Každá přispěná částka se počítá. A že počítat musíme... To, co je pro sportovní oddíly nejzajímavější je ten fakt, že právě na jejich sportoviště a s konkrétními trenéry přivede tato akce děti a během několika hodin tak mohou Ti aktivní vymyslet a udělat výběr nadaných dětí pro svůj sport. To byla jedna z prvotních myšlenek této akce. Ze zkušenosti, pokud chcete udělat opravdové výběry ve všech školách a třídách v našem městě, je to kolem 40 hodin času, což je pro zaměstnaného člověka naprosto nemyslitelné. Domluvit sporty, domluvit sportoviště, organizátory, mentory, zajistit cvičební potřeby, pitný režim,... A tak bychom mohli pokračovat a pokračovat, až se dostaneme zpět na Staré náměstí, kde ti nejlepší z jednotlivých disciplín dostanou také nějaké ceny. Ono to má všechno ale i další rozměr, hlubší myšlenku. Od prvního ročníku Týdne sportu chceme aktivovat malé či velké sportovce. Dostat je ke sportu, dát jim možnost zažít ten opojný pocit z pohybu, přírody, soupeření, výhry, kamarádství. Na akci Týden sportu se nevybírá žádné vstupné, vklady do soutěží ani na sportovištích, ani na doprovodný zábavný program, tudíž bez sponzorských darů by se akce nemohla konat. Tímto bychom samozřejmě chtěli všem sponzorům poděkovat, že jim není lhostejný sportovní a kulturní život ve městě. Děkujeme.

"Dotace na Týden sportu je třetí nejvyšší položkou rozpočtu na sport a tělovýchovu a tvoří téměř 10% rozpočtu na sport. Pro srovnání: kromě roku 2018 jsou náklady na hudebníky vždy vyšší než částka, kterou rozdělí kulturní komise za celý rok." - Trochu nás mrzí, že Týden sportu je až třetí nejvyšší položkou rozpočtu na sport a tělovýchovu. Samozřejmě s hojnou dávkou nadsázky! Nicméně bychom se měli vrátit na začátek, 20 let zpátky. Tehdy totiž byl celkový rozpočet na rozdělení do sportu někde kolem 240.000,- a nejen díky Týdnu sportu, ale i dalším akcím, na kterých se podílela tehdy velice agilní sportovní komise města, vedená právě Lubomírem Vašinou, se rozpočet dostal z tehdejší na dnešní částku, která se blíží 3.000.000,- na sport a tělovýchovu v našem městě. A to si myslím, je úctyhodný výkon a zásluha několika lidí, kteří svůj volný čas věnovali nezištně pro své osoby akcím ze kterých (díky aktivnosti a vyjednáváních na zastupitelstvu) jednoznačně profitoval sport, sportovní oddíly, sportovci a trenéři v našem městě.

Tabulka čísel v článku autora a odkazy na zveřejněné informace o rozpočtu akce Týden sportu v letech 2014 až 2018 - Zabírat se čísly je naprosto zbytečné. Čísla vytržená z kontextu, ochuzená o zbylé informace, jsou bohužel zavádějící. Dle zákona o přístupu k informacím má každý možnost se podívat nejen na smlouvy a účetní knihy jednotlivých ročníků Týdne sportu (od roku 2014), ale i na zápisy kontrolního výboru. A to na stránkách města (autor na tyto dokumenty odkazuje ve svém původním článku).

Náměty k zamyšlení:

"1. Pokud je dotace určena na kulturní vystoupení, pak by měla být hrazena z rozpočtové kapitoly kultura. Město může rozhodnout, že podobnou kulturní akci chce dále pořádat, nemělo by ji ale hradit z rozpočtu sportu. Pokud město akci z větší části platí, bylo by logické, aby akci pořádala městská organizace (např. Kulturní centrum)." – To, z jakého rozpočtu město přispívá na akci Týden sportu je věc rady města. Obávám se ale, že změna zaškatulkování dotace nemění nic na podstatě Týdne sportu: Pohyb, vzduch, přátelství, soupeření, lidské setkávání. Logika věci organizování akce by byla na místě, pokud by autorem a organizátorem bylo město. Navíc žádná z městských organizací města nemá potřebné kapacity a prostředky na organizaci akce tohoto formátu a velikosti. Tím se nechceme organizací dotknout.

"Město by mělo mít slovo v tom, za jaká vystoupení jsou jeho peníze utráceny (třeba prostřednictvím kulturní komise)." - Město, stejně jako jakýkoliv občan má možnost přispět námětem a sportovní či kulturní složku Týdne sportu. Organizátor je ten, kdo určí, zda tento námět zapadá do koncepce a je nejen ekonomicky realizovatelný.

"Akci organizuje soukromník za účelem zisku. Město nemůže nahlížet do účetnictví akce, vždy je předloženo pouze vyúčtování dotace. Město tedy neví, zda a jak je akce zisková. Nejde tedy o podporu podnikání konkrétního subjektu? (Město platí hudebníky, ale neví, jaký zisk z celé akce má organizátor. Je to tak pořádku?)" - Akci nepořádá soukromník, ale fyzická osoba Lubomír Vašina. Mile rád se podělí o "zisk" z akce,
přesně tak, jak je vyúčtován v kompletním účetnictví z každého ročníku, který předkládá kontrolnímu výboru. Podotýkáme, že předkládáme kompletní vyúčtování akce. Vzhledem k zákonům jsou pak uveřejněny informace v
rámci dotace, tak jak město musí udělat. Nicméně v každém vyúčtování je vždy i kompletní částka a na té je vidět, že KAŽDÝ ročník Týdne sportu končí ve ztrátě 30.000,- až 70.000,-. Čili kdo se chce podělit o tento záporný zisk, budeme jen a jen rádi.

"Pokud by se při výběru vystupujících kladl např. důraz na regionální hudebníky, jistě by se dalo ušetřit a zároveň tak podpořit místní umělce, kteří nepožadují horentní sumy." - Koncepce kulturního doprovodného programu Týdne sportu je stanovena na jednotlivé dny a časové bloky. Některé bloky jsou určeny místním kapelám, některé regionálním a některé těm profesionálním. Měnit linku určenou již v počátcích Týdne sportu měnit nehodláme. Jsme přesvědčeni, že stupňování hudební produkce je v pořádku. Důraz při výběru je především dán zájmem a počtem vystupujících místních umělců. Každoročně má našinec, pokud má zájem, prostor vystupovat.

"Pokud chce město podporovat sport, ušetřené peníze se dají využít lépe. Třeba na spolkovou činnost oddílů, podporu nízkoprahových sportovních aktivit atp." - Podpora činnosti oddílů je součástí myšlenky Týdne
sportu již od prvního ročníku. Kde jinde mají oddíly možnost "otestovat" si nové členy, přivést děti ke sportu, pro který mají vlohy a nadšení, předvést, jakou základnu daný sport ve městě má?

Na závěr musíme přeci jen s autorem článku souhlasit... "Myslím, že nápadů by bylo dost. Co Vy na to?" Ano, nápadů by byla velká spousta. Nové sporty, místa pro sportování, obsah zábavného programu... Těch nápadů je opravdu, opravdu hodně. Bohužel se ale většina setkává s nepřízní osudu v podobě nesmyslných požadavků, neochoty, lhostejnosti, arogance, přímých či nepřímých útoků a v neposlední řadě toho, oč tu běží, lidské závisti, ignorace, asociálního chování a peněz. Lidí s nápady je drtivá většina a lidí na realizaci těchto nápadů je pramálo, takže vymyslete, zrealizujte, vydržte to dělat dvacet let…

 

Lubomír Vašina – hlavní pořadatel akce