Pořadatel akce
Za podpory
Záštitu převzal
Partneři akce

článek je převzatý z internetové verze tištěného periodika Českotřebovské noviny 03/2019 (www.ceskotrebovskenoviny.cz)

 

O TÝDNU SPORTU

V našem městě se řadu let koná Týden sportu. Má svou tradici a přinejmenším pro část občanů se jedná o  oblíbenou akci. Akci organizuje soukromý podnikatel a  většina výdajů je hrazena formou dotace z rozpočtu města.

Nadpoloviční většinu výdajů z dotace tvoří náklady na hudebníky (viz tabulka). Na výběr vystupujících nemá město žádný vliv.

Na sportovní akce nejde z dotace prakticky nic. Možná proto, že náklady akcí hradí jednotlivé organizace (MŠ, ZŠ, sportovní oddíly...), nebo je hradí sponzoři.

Dotace na Týden sportu je třetí nejvyšší položkou rozpočtu na  sport a  tělovýchovu a tvoří téměř 10% rozpočtu na sport. Pro srovnání: kromě roku 2018 jsou náklady na hudebníky vždy vyšší než částka, kterou rozdělí kulturní komise za celý rok.

TÝDEN SPORTU ZA ROKY 2014–2018

Rok

Dotace celkem

Podíl na  výdajích na sport a TV

Náklady na hudbu

Podíl na  výdajích na sport a TV

2014

535 000

9,8 %

404 500

7,4 %

2015

535 000

9,8 %

352 000

6,4 %

2016

535 000

9,8 %

379 500

6,9 %

2017

535 000

9,8 %

375 000

6,9 %

2018

535 000

10,0 %

332 000

6,2 %

(zdroj: MÚ Česká Třebová dle Zák. č. 106/1999 Sb.) Podrobné info na: https://www.ceska-trebova.cz, konkrétně na https://bit.ly/2T4yJA0 P

Náměty k zamyšlení:

  1. Pokud je dotace určena na kulturní vystoupení, pak by měla být hrazena z rozpočtové kapitoly kultura. Město může rozhodnout, že podobnou kulturní akci chce dále pořádat, nemělo by ji ale hradit z rozpočtu sportu. Pokud město akci z větší části platí, bylo by logické, aby akci pořádala městská organizace (např. Kulturní centrum).
  2. Město by mělo mít slovo v tom, za jaká vystoupení jsou jeho peníze utráceny (třeba prostřednictvím kulturní komise).
  3. Akci organizuje soukromník za účelem zisku. Město nemůže nahlížet do účetnictví akce, vždy je předloženo pouze vyúčtování dotace. Město tedy neví, zda a jak je akce zisková. Nejde tedy o podporu podnikání konkrétního subjektu? (Město platí hudebníky, ale neví, jaký zisk z celé akce má organizátor. Je to tak v pořádku?)
  4. Pokud by se při výběru vystupujících kladl např. důraz na regionální hudebníky, jistě by se dalo ušetřit a zároveň tak podpořit místní umělce, kteří nepožadují horentní sumy.
  5. Pokud chce město podporovat sport, ušetřené peníze se dají využít lépe. Třeba na spolkovou činnost oddílů, podporu nízkoprahových sportovních aktivit atp.

Myslím, že nápadů by bylo dost. Co Vy na to?

Jaroslav Lainz
Článek vyjadřuje osobní názor autora.